Onze missie

Het bevorderen van het welzijn door het verstrekken van maaltijden aan personen die door omstandigheden niet in staat zijn hun maaltijd zelf te bereiden. Onze hoofdactiviteit is de bezorging van maaltijden in Midden-Brabant. De extra diensten, zoals een sociaal en signalerende functie en hulp bij het invullen van de menuvoorstellen zijn erop gericht het welzijn van vooral de (hoog)bejaarde en/of chronische zieke klant te bevorderen zodat zij onder andere langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Door arbeidsparticipatie en het begeleiden van mensen met een beperking en de inzet van vrijwilligers faciliteren wij hen in het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Dit past binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en heeft daardoor een kostenverlagend effect voor de maatschappij.

Onze visie

Onze stichting wil in Midden-Brabant de grootste zelfstandige maaltijdendienst blijven. We hebben geen winstoogmerk en richten ons specifiek op het bezorgen van maaltijden. Door meer samen te werken met lokale zorgaanbieders vergroten we het vangnet waardoor ouderen langer zelfstandig, veilig en gezond in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Graag willen wij deze dienstverlening samen met anders zorgaanbieders op een transparante en langdurige manier voor onze gezamenlijke klant uitbouwen. Alles is erop gericht om enerzijds de service op zo hoog mogelijk niveau te krijgen, anderzijds willen we de maaltijdprijs die de klant betaald zo laag mogelijk houden.

Onze doelstellingen

Het hoofddoel van de stichting is opgenomen in artikel 2 paragraaf 1 van de statuten en luidt als volgt:
Stichting Maaltijdenexpres Brabant stelt zich ten doel het bevorderen van het welzijn door het bezorgen van maaltijden en daaraan gekoppelde diensten aan personen die door omstandigheden niet in staat moeten worden geacht die maaltijden zelf te bereiden, alles in de ruimste zin van het woord.
Naast dit hoofddoel hanteren wij binnen de stichting nog verschillende doelstellingen.
• Voorlichten van de doelgroep
• Geen winstoogmerk / zo laag mogelijke kosten
• Sociale en signalerende functie
• Ontlasten van de mantelzorg
• Arbeidsparticipatie

De doelstellingen van onze stichting bevorderen het welzijn, geven onze klanten de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen en hebben een kosten verlagend effect op de maatschappij. Met het hoofddoel en bijbehorende doelstellingen beoogt de stichting dan ook het algemeen belang te dienen.