Home > Home > Beleidsplan Beleidsplan

VOORWOORD

Stichting Maaltijdenexpres Brabant is een no-nonsense organisatie die voor haar klanten een rots in de branding is. Sinds 1972 bezorgen wij maaltijden aan huis.
Namens de inspecteur van de belastingdienst (ANBI team) wordt per 10 november 2015 de Stichting Maaltijdenexpres Brabant aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Maaltijden Expres Brabant. Dit beleid geeft inzicht in:

·         Missie, visie en doelstellingen van de stichting

·         Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting

·         Het financieel beleid en vermogen van de stichting

·         Het personeel en administratief beleid

·         Het functioneren van het bestuur

Dit eerste beleidsplan is opgesteld op 1 augustus 2015 en wordt regelmatig geactualiseerd.

Actualisering 28 april 2016.

Stichting Maaltijdenexpres Brabant
Hans van Rooij (coördinator)
hans.van.rooij@maaltijdenexpres.nl
013-5442513

1.         DE STICHTING

1.1       ONZE MISSIE

Het bevorderen van het welzijn door het verstrekken van maaltijden aan personen die door omstandigheden niet in staat zijn hun maaltijd zelf te bereiden. Onze hoofdactiviteit is de bezorging van maaltijden in Midden-Brabant. De extra diensten, zoals een sociaal en signalerende functie en hulp bij het invullen van de menuvoorstellen zijn erop gericht het welzijn van vooral de (hoog)bejaarde en/of chronische zieke klant te bevorderen zodat zij onder andere langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Door arbeidsparticipatie en het begeleiden van mensen met een beperking en de inzet van vrijwilligers faciliteren wij hen in het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Dit past binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en heeft daardoor een kostenverlagend effect voor de maatschappij.

1.2       ONZE VISIE

Onze stichting wil in Midden-Brabant de grootste zelfstandige maaltijdendienst blijven. We hebben geen winstoogmerk en richten ons specifiek op het bezorgen van maaltijden. Door meer samen te werken met lokale zorgaanbieders vergroten we het vangnet waardoor ouderen langer zelfstandig, veilig en gezond in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Graag willen wij deze dienstverlening samen met anders zorgaanbieders op een transparante en langdurige manier voor onze gezamenlijke klant uitbouwen. Alles is erop gericht om enerzijds de service op zo hoog mogelijk niveau te krijgen, anderzijds willen we de maaltijdprijs die de klant betaald zo laag mogelijk houden.

1.3       ONZE DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel van de stichting is opgenomen in artikel 2 paragraaf 1 van de statuten en luidt als volgt:

Stichting Maaltijdenexpres Brabant stelt zich ten doel het bevorderen van het welzijn door het bezorgen van maaltijden en daaraan gekoppelde diensten aan personen die door omstandigheden niet in staat moeten worden geacht die maaltijden zelf te bereiden, alles in de ruimste zin van het woord.

Naast dit hoofddoel hanteren wij binnen de stichting nog verschillende doelstellingen.

·         Voorlichten van de doelgroep

·         Geen winstoogmerk / zo laag mogelijke kosten

·         Sociale en signalerende functie

·         Ontlasten van de mantelzorg

·         Arbeidsparticipatie

De doelstellingen van onze stichting bevorderen het welzijn, geven onze klanten de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen en hebben een kosten verlagend effect op de maatschappij. Met het hoofddoel en bijbehorende doelstellingen beoogt de stichting dan ook het algemeen belang te dienen.

1.4       ACHTERGROND EN TOEKOMST

Stichting Bejaardenwerk Tilburg besloot in 1972 een maaltijdvoorziening voor ouderen op te richten. In 1974 werden 10.000 warme maaltijden aan huis bezorgd. In 1976 werd gestart met bezorging van dagverse gekoelde maaltijden (in 1977 waren dit 22.000 maaltijden). Met de komst van de magnetron werd het mogelijk om op grote schaal gekoelde maaltijden aan huis te bezorgen. In 1992 oordeelde het gemeentebestuur dat de maaltijdvoorziening zelfstandig zou gaan opereren.

Stichting Maaltijdenexpres Brabant werd opgericht en ontkoppelde zich van Stichting bejaardenzorg Tilburg (SBT). Met 45 collega’s (bestaan uit medewerkers van de Diamantgroep, vrijwilligers, collega’s met ID-baan en eigen personeel) bezorgen wij ±250.000 maaltijden per jaar.

Vanuit de maatschappij en overheid zien we allerlei ontwikkelingen, waar wij als maaltijdendienst met de juiste mix aan diensten op inspelen. Niet alleen de magnetron heeft een ware revolutie voor de maaltijdzorg ontketend maar ook internet neemt een steeds belangrijkere rol in. Deze ontwikkelingen integreren we in onze dienstverlening. Uiteraard blijft de rode draad in onze organisatie het persoonlijke contact met onze klant.

1.5       WAT HEBBEN WE TOT OP HEDEN BEREIKT

De afgelopen jaren hebben wij, vooruitlopend op de ontwikkelingen in de markt, een aantal belangrijke stappen gezet. Onze stichting heeft een eigen pand aangeschaft met ruime logistieke voorzieningen. Hierdoor zijn wij niet meer afhankelijk van derden. Door het inzetten van vrijwilligers, een efficiëntere personeelsbezetting en betere inkoopvoorwaarden, hebben wij de afgelopen jaren een prijsverlaging kunnen doorvoeren. Daarnaast hebben we de maaltijdlijnen uitgebreid met fruit, seizoens- en streekgebonden producten en met de kerst bijvoorbeeld feestelijke maaltijden. Dat wordt door onze klanten erg gewaardeerd.

2.         WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING

De stichting Maaltijdenexpres zorgt in de hoofdzaak voor het bezorgen van maaltijden aan ouderen en/of chronische zieken. Ook worden er maaltijden geleverd aan eetpunten waar mensen met een beperking wonen (waaronder het RIBW, Amarant en Prisma). Er worden door de stichting geen maaltijden vervaardigd of samen gesteld, maar uitsluitend als gereed product ingekocht. Het betreft koel- en vriesverse maaltijden die de klant zelf door middel van een magnetron kan verwarmen. Deze maaltijden worden besteld nadat de menulijsten door de klant zijn ingevuld. Vervolgens zorgen de vrijwilligers en WSW’ers van de maaltijdenexpres er voor dat in alle omstandigheden de maaltijden op de juiste temperatuur bij de klant thuis bezorgd worden. Er is geen klantselectie op basis van leeftijd of beperkingen en de stichting voert geen financiële selectie op haar klanten.

We houden een voorraad koel- en vriesverse maaltijden aan om calamiteiten op te kunnen vangen. Op locatie beschikt de stichting over een koel- en diepvriesruimte om de bestelde maaltijden in op te slaan. Voor het bezorgen van de maaltijden heeft de stichting 5 gekoelde bedrijfsauto’s ter beschikking. 

Wat ons onderscheidt van andere maaltijddiensten is dat wij extra stappen zetten om het welzijn te bevorderen. Dit uit zich in onze verschillende doelstellingen en wordt verwezenlijkt door onze (dagelijkse) werkzaamheden. In de rest van dit hoofdstuk staan deze werkzaamheden beschreven.

2.1       VOORLICHTEN DOELGROEP

Door het actief informeren van allerlei belangenverenigingen voor ouderen (o.a., National Vereniging De Zonnebloem, zorgcentra, huisartsen, dementieconsulenten, transferverpleegkundigen, KBO’s en diëtisten), komen wij met een voor ons zo groot mogelijke doelgroep in contact. We geven aan deze verenigingen presentaties over onze stichting en onze diensten, dit doen we op locatie of in onze eigen informatielokaal. Op deze manier laten we meer ouderen in contact komen met onze gratis bezorgservice waardoor ze (vaak) langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

2.2       GEEN WINSTOOGMERK EN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN

Onze stichting heeft geen winstoogmerk en we zorgen er voor dat onze kosten zo laag mogelijk zijn, zodat wij de maaltijden zo goedkoop mogelijk kunnen prijzen. Dit doen wij door ons pand in eigen beheer op te knappen, gebruik te maken van sponsorgelden voor het maken van reclame uitingen, onze vrijwilligers zelf de folders laten verspreiden en voordelig samen te werken met andere partijen. Een positief resultaat wordt altijd teruggegeven aan de klant middels lagere tarieven voor de maaltijden. Dit alles doen wij om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken.

2.3       SOCIALE EN SIGNALERENDE FUNCTIE

De sociale en signalerende functie vervult een belangrijk aspect binnen de maaltijdenexpres. Iedere week komen wij bij klanten aan huis. Voor een groot deel van onze klanten is het contact met de bezorger een belangrijk moment van de dag. Wij voeren verschillende werkzaamheden uit om onze sociale en signalerende functie zo goed als mogelijk te vervullen. Van al onze klanten noteren wij een contactpersoon, mocht er bijvoorbeeld geen gehoor zijn bij de bezorging dan zoeken wij uit wat de oorzaak is. Van een groep klanten hebben wij een sleutel en plaatsen wij de maaltijd in de koelkast of koelbox. Bij diverse klanten doen wij een koelkastcontrole, de bezorger controleert de houdbaarheidsdatum en zet ook maaltijden met een kortere houdbaarheid vooraan. Voor een deel van onze klanten hebben wij een signaleringsprocedure. Dit is voor het geval de klant de deur niet open doet, wij zoeken dan altijd de oorzaak uit. Hierover zijn er met de gezinsverzorging en maatschappelijk werk afspraken gemaakt.

2.4       ONTLASTEN VAN DE MANTELZORG

Met onze maaltijdservice ontlasten we de mantelzorg, alle taken omtrent het bestellen en bezorgen van een verantwoorde maaltijd nemen wij op ons.  Indien de klant moeite heeft met het invullen van de bestellijst dan helpen onze vrijwilligers en/of medewerkers hierbij. Is de klant slecht ter been, slecht van gehoor of om een andere reden niet in staat om de deur open te doen, gaan wij een sleutelcontract aan en brengen we de maaltijd tot in de koelkast. Ook controleren wij of de klant een menuvoorstel heeft gedaan en bekijken wij of de menuvoorstellen van de klant, i.v.m. eventueel een dieet,  aangepast moeten worden. Al deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de mantelzorger ontlast wordt.

2.5       ARBEIDSPARTICIPATIE

Door de inzet van vrijwilligers, medewerkers met Id-banen en gedetacheerden van de Diamantgroep worden andere betrokken bij het uitvoeren van de activiteiten waardoor zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en de arbeidsparticipatie vergroot wordt. Door het goed begeleiden van de vrijwilligers wordt het welzijn bevorderd en zorgen we ervoor dat vrijwilligers langdurig bij ons werkzaam kunnen zijn.

3.         FINANCIEEL BELEID EN VERMOGEN

3.1       WERVING EN BEHEER VAN GELDEN

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: opbrengsten van activiteiten van de stichting, donaties subsidie en schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen en alle andere baten die de stichting toevloeien. Erfenissen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De instelling streeft er naar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 15% van de totale kosten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze inkomsten de doelstellingen ten goede komen.

3.2       VERMOGEN VAN DE INSTELLING

De vermogenstoestand van de stichting en andere werkzaamheden van de stichting worden zorgvuldig geadministreerd, zodat deze voor naslag en controle toegankelijk zijn. De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Voor meer toelichting betreffende het vermogen en de bestedingen verwijzen wij naar het financieel jaarverslag.

3.3       BESCHIKKING OVER HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING

Op grond van artikel 8 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met soortgelijke doelstelling.

4.         HET PERSONEEL EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

De stichting maaltijdenexpres heeft zes reguliere werknemers, waarvan 1 gesubsidieerde Id-baan. De overige reguliere banen bestaan uit een coördinator, drie administratief medewerkers en een interieurverzorgster. Daarnaast werken we met drie gedetacheerde van de diamantgroep en globaal 30 vrijwilligers. De stichting volgt de cao Zorg en Welzijn voor de vaste werknemers. De vrijwilligers ontvangen de wettelijk vrijwilligersbijdrage van de stichting.

De coördinator is belast met de dagelijkse leiding, boekhouding en voorlichting. De interieurverzorger neemt zorg voor het schoonhouden van het kantoor. De administratief medewerkers zijn onder andere verantwoordelijk voor de administratieve taken, waaronder het bijhouden van informatie over klanten en bestellingen en het innen van de kosten voor de maaltijden. Hier wordt op toegezien door de coördinator en een gedelegeerd bestuurslid. De vrijwilligers, het personeel met ID-baan en gedetacheerden van de diamantgroep nemen zorg voor het orderpikken en bezorgen van de maaltijden. Ook dragen zij bij aan de voorlichting van externe partijen middels het verspreiden van folders en de verschillende proeverijen. De jaarrekening van de stichting maaltijdenexpres wordt opgesteld door een accountant.

Als organisatie zijn wij sterk betrokken bij onze vrijwilligers, medewerkers. Wij zijn altijd op zoek naar een langdurige relatie met onze vrijwilliger, gedetacheerde en medewerker. Onze veelal ouder klant vind het niet prettig om telkens wisselende personen aan de deur of telefoon te krijgen. Door betrokken te zijn bij de vrijwilliger, gedetacheerden en medewerkers zorgen wij ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt binnen de organisatie.

5.         HET BESTUUR

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door drie bestuursleden. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. De bestuursleden hebben een zittingsperiode van vier jaren en zijn steeds her noembaar.

5.1       BESTUURSLEDEN

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur als volgt. De voorzitter van de stichting is dr. J van Eijck, medical officer Public Health bij GGD Hart voor Brabant. De secretaris is de heer A. van der Plas, voormalig leerkracht horeca. De heer Van den Bersselaar is accountant en partner / oprichter van Adlasz.  Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s / hulpdiensten. De heer van der Plas is tevens als gedelegeerd bestuurslid belast met controlerende taken.

5.2       BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hun in functie verrichte werkzaamheden een vergoeding voor gemaakt onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden kan aan hen in een voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend, passend bij de status als algemeen nut beoogde instelling.

6.         SAMENWERKING

De Maaltijdenexpres werkt onder andere samen met: Diamant-Groep, RIBW, Prisma, Amarant, Stichting Contour de Twern, Diëtisten, Maaltijddienst Noord-Limburg, Stichting Blut, Stichting Experimentele Werkvoorziening, Stichting Schakelring, Jan Verhallen Stichting, GGZ-Breburg, Actiefzorg, diverse gemeenten, Stichting Alleen Samen op deze Aarde.

7.         OVERZICHT GEGEVENS STICHTING

Stichting Maaltijdenexpres Brabant
Postbus 10036
5000 JA Tilburg
013-5442513

www.maaltijdenexpres.nl
info@maaltijdenexpres.nl

Kamer van koophandel, KvK nummer: 41097800, sinds 25 mei 1992
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer, RSIN: 8007 53 306
Algemeen Nut Beogende Instelling, sinds 10 november 2015, dossiernummer 83 250
Standaard Bedrijfs Indeling, SBI-code 88102, Welzijn voor ouderen
Ons bezoekadres is Boomstraat 161, 5038GR in Tilburg

Ons team:
Hans van Rooij (coördinator en boekhouding / Full Time)
Petra van Gils (klantadministratie en boekhouding / 28 uur)
Ans Schipper (klantadministratie, PR-activiteiten en klachtenregistratie / 24 uur)
Lara van Rooij (administratie / 8 uur)

Vrijwilligers & WSW-‘ers
Samen met globaal 32 vrijwilligers en vijf gedetacheerden van de Diamantgroep zorgen wij voor een duurzame, transparant en betrokken thuisbezorgde maaltijdservice.

Het bestuur
dhr. J.A.M. van Eijck (voorzitter / GGD arts)
dhr. A.J. van der Plas (secretaris / voormalig docent horeca)
dhr. R.H.M.C. van den Bersselaar (penningmeester / Accountant)


Disclaimer | Privacy verklaring | Contact | Klachten |